ทำไมจึงต้องตรวจสภาพแวดล้อม

กฏกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ปี เป็นกฏกระทรวงที่มี วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นายจ้างดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องของ ความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งมีสถานประกอบการหลายประเภทกิจการ ที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงต่อ การเกิดโรคจากการทำงานของลูกจ้างคนงาน โดยมีสภาพความร้อนสูงในกระบวนการผลิต มีแสงสว่างไม่เพียงพอ มีเสียงดังเกิน เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของความร้อนในสภาพการทำงาน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดดำเนินงาน ครบรอบ 13 ปี (พ.ศ.2557) โดยกำลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมี ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ , ดิน และสารมลพิษอื่นๆ ในส่วนของการให้บริการตรวจวัด และวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ นอกจากอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐาน ทั่วไปแล้ว ทางบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ยังมี อุปกรณ์การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และอุปกรณ์ตรวจวัด คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย และมีทีมงานสำหรับ ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและ การตรวจวัดอากาศเสีย จากปล่องอย่างต่อเนื่อง บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดมั่นใน นโยบายการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้าน คุณภาพของงานบริการ การตรงต่อเวลา และการยึดมั่นในความ ถูกต้องสอดคล้องทางวิชาการ และยังคงมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยี ที่ช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ที่ดีขึ้นไป

รู้จักกับ C.E.M Tech

ยึดมั่นนโยบายให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ของงานบริการ การตรงต่อเวลา และการยึดมั่นในความถูกต้องสอดคล้องทางวิชาการ และยังคงมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีช่วย ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่ดีขึ้นไป

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม