บริษัท ซี. อีเอ็มเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับมาตรฐาน ISO 17025

 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

 

                 

                บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 20 ปี (พ.ศ. 2563) โดยกำลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม, อากาศ, น้ำ, ดิน และสารมลพิษอื่นๆ ในส่วนของการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ นอกจากอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทั่วไปแล้ว ทางบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ยังมีอุปกรณ์การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเสีย และมีทีมงานสำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและการตรวจวัดอากาศเสียจากปล่องอย่างต่อเนื่อง

                ห้องปฏิบัติการ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการหมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ – 0169 ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนของศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว – 131

                บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดมั่นในนโยบายการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของงานบริการตรงต่อเวลายึดมั่นในความถูกต้องตามหลักวิชาการและยังคงมุ่งมั่นมั่น ในการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและคุณภาพของงานที่ดีขึ้นไป 

 

 

ดร.แพทย์ไทย ภูดิศ ภานุภ์คนันท์
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

ประวัติด้านการศึกษา

     •   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล (ป. ตรี)
     •   มหาวิทยาลัยมหิดล (ป. โท)
     •   คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PRECLINIC)
     •   คณะแพทย์จีนมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในทั้งชั้น 1 และชขั้จันทร์เกษม (PRECLINIC)
     •   เวชกรรมไทย, เภสัชกรรมไทย, ผดุงครรภ์กระทรวงสาธารณสุข
     •   ผู้ดำเนินการสปากระทรวงสาธารณสุข
     •   DBA (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม (ป. เอก)

 

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

Brochure_Thai_Front-CEM.jpg (193 downloads)

Brochure_Thai_Back-CEM.jpg (133 downloads)

Brochure_Eng_Front-CEM.jpg (154 downloads)

Brochure_Eng_Back-CEM.jpg (169 downloads)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Brochure-CEM-thai_vector_compressed.pdf (271 downloads)

Brochure-CEM-ENG_Vector_compressed.pdf (231 downloads)