ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดสารเคมีอันตราย แสง เสียง และความร้อน   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นิติบุคคล จากสภาวิศวกร

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด