ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ใบอนุญาติเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ สถาวะการทำงานเกี่ยวกับ ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ใบอนุญาติเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด