Home > Posts tagged "ทำไมจึงต้องตรวจสภาพแวดล้อม"

ทำไมจึงต้องตรวจสภาพแวดล้อม

กฏกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ปี เป็นกฏกระทรวงที่มี วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นายจ้างดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องของ ความร้อน แสงสว่าง และเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งมีสถานประกอบการหลายประเภทกิจการ ที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงต่อ การเกิดโรคจากการทำงานของลูกจ้างคนงาน โดยมีสภาพความร้อนสูงในกระบวนการผลิต มีแสงสว่างไม่เพียงพอ มีเสียงดังเกิน เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของความร้อนในสภาพการทำงาน