Home > มูลนิธิ ซีอีโอ กรุ๊ป

มูลนิธิ ซีอีโอ กรุ๊ป

มูลนิธิ ซีอีโอ กรุ๊ป

ประโยชน์ตอบแทนลูกค้า…

1. พิเศษสุดชั้นที่ 1 เมื่อทำสัญญา Contract 2 ปี รับส่วนลดเพิ่ม

จากราคานำเสนอ 10 %

2. พิเศษสุดชั้นที่ 2 เมื่อทำสัญญา Contract 3 ปี รับส่วนลดเพิ่ม

จากราคานำเสนอ 20 %

หมายเหตุ

Contract : รายการตรวจวัดอากาศระบายออกจากปล่อง , พื้นที่การทำงาน, Ambient

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *