บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร ให้กับพนักงานในบริษัท ในหัวข้อเรื่อง อบรมปฏิบัติการ PSYCHOSHOW คนคุณภาพ 1 โดยท่านอาจารย์ ปริญญา ตันสกุล ในการอบรมมีการแนะนำหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การบรรยาย กิจกรรมและคุณธรรมสอดแทรกความรู้ในการดำเนินชีวิตและการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน เพื่อพัฒนาตัวของพนักงานเองและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปภายในอนาคต สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา ณ ภูกระต่าย จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *