กฎหมาย

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆวันที่ลงนามในประกาศdownload
พระราชบัญญัติโรงงาน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535วันที่ 2 เมษายน 2535PDF (74 KB)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศ
จากโรงงาน พ.ศ. 2548
วันที่ 11 เมษายน 2548 PDF (425 KB)
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 วันที่ 13 สิงหาคม 2539PDF (91 KB)
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
วันที่ 24 กันยายน 2535PDF (60 KB)
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
วันที่ 24 กันยายน 2PDF (132KB)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยมลพิษ กำหนดคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแล พ.ศ.2545วันที่ 5 เมษายน 2545PDF (119KB)
เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 วันที่ 17 กันยายน 2550PDF (88KB)
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
พ.ศ.2549
วันที่ 31 ตุลาคม 2549PDF (124KB)
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ.2549วันที่ 31 ตุลาคม 2549PDF (59KB)
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ.2549วันที่ 31 ตุลาคม 2549PDF (155KB)
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549วันที่ 31 ตุลาคม 2549PDF (62KB)
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใช้น้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548วันที่ 20 พฤษภาคม 2548PDF (149 KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *